Seniň pikiriň näme?

Gadyrly okyjymyz! Mukaddes Kitabyň terjimesinde ýalňyş tapsaň, bize habar bermegi haýyş edýäris. Sen öz bellikleriňi

şu sahypanyň aşagyndaky link-e basyp, ekranda peýda bolan penjirä ýazmagyňy haýyş edýäris

. Biz okyjylarymyzyň belliklerini toplap, olary Mukaddes Kitabyň indiki neşirinde ulanmagy maksat edinýäris. Eger seniň bellikleriň dogry bolsa, biz tapan ýalňyşlaryňy hökman düzederis.Hormat bilen, Mukaddes Kitaby terjime eden toparyň ýolbaşçysy.